Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


i18n:ct_pl.properties
ct_pl.properties
# This is the polish properties file
# Translated by Mariusza Ostrowskiego
# To jest polski plik własciwosci
# Tłumaczone przez Mariusza Ostrowskiego
# Biuro Badań i Analiz "ONE"
 
RawPointTableModel.col0 = Pkt
RawPointTableModel.col1 = X0
RawPointTableModel.col2 = Y0
RawPointTableModel.col3 = H0
RawPointTableModel.col4 = W\u0142\u0105cz
 
ResultPointTableModel.col0 = Pkt
ResultPointTableModel.col1 = X
ResultPointTableModel.col2 = Y
ResultPointTableModel.col3 = H
ResultPointTableModel.col4 = \u03c3x
ResultPointTableModel.col5 = \u03c3y
ResultPointTableModel.col6 = \u03c3h
ResultPointTableModel.col7 = rx
ResultPointTableModel.col8 = ry
ResultPointTableModel.col9 = rh
ResultPointTableModel.col10 = \u03B5x
ResultPointTableModel.col11 = \u03B5y
ResultPointTableModel.col12 = \u03B5h
ResultPointTableModel.col13 = \u2207x
ResultPointTableModel.col14 = \u2207y
ResultPointTableModel.col15 = \u2207h
ResultPointTableModel.col16 = \u03A9
ResultPointTableModel.col17 = Tprio
ResultPointTableModel.col18 = Tpost
ResultPointTableModel.col19 = Odstaj\u0105ce
 
RawPointTableModel.col0 = Pkt
RawPointTableModel.col4 = W\u0142\u0105cz
 
ResultPointTableModel.col0 = Pkt
ResultPointTableModel.col19 = Odstaj\u0105ce
 
MainMenu.file = _PLIK
MainMenu.file.srccoordfile = Plik _\u017ar\u00f3d\u0142owy
MainMenu.file.srccovarfile = \u0179r\u00f3d\u0142owa macierz _kowariancji (opcja)
MainMenu.file.trgcoordfile = Plik _wynikowy
MainMenu.file.trgcovarfile = Wynikowa macierz k_owariancji (opcja)
MainMenu.file.exportpoints = E_ksport punkt\u00f3w
MainMenu.file.exportparameters = Eksport parametr\u00f3w transformacji
MainMenu.file.exportcovar   = Eksport transformacji macierzy ko_wariancji
MainMenu.report = _RAPORTY
MainMenu.file.exit = _WYJD\u0179
MainMenu.info = _?
MainMenu.info.about = O _CoordTrans\u2026
 
Transformation.iteration = %d krok \u2026
Transformation.adjustStochPar = Wyliczanie parametr\u00f3w stochastycznych \u2026
Transformation.detectOutliers = Kontrola odstaj\u0105cych\u2026
Transformation.checkPoint   = Sprawdzanie punktu %s
Transformation.approxValues  = Szacunkowa warto\u015b\u0107 przybli\u017cona \u2026
Transformation.permutation  = Permutacja %d \u2026
Transformation.subsetsolution = LMS-rozwi\u0105zanie %d od %d\u2026
Transformation.transformPoint = Punkt transformacji \u2026
 
RawPointSplitPane.msg.importPointFileBody = %d zosta\u0142y zapisane punkty %s.
RawPointSplitPane.msg.importPointFileTitle = Importuj
 
RawPointSplitPane.msg.importCovarBody = %d \u00D7 %d macierz zosta\u0142a zapisana %s.
RawPointSplitPane.msg.importCovarTitle = Importuj
 
RawPointSplitPane.err.invalidPointFileBody = B\u0142\u0105d, nie mo\u017cna odczyta\u0107 plik punktu! Mo\u017ce wymiar punkt \ r \ nmisfit wymiar transformacji. Sprawd\u017a ustawienia.
RawPointSplitPane.err.invalidPointFileTitle = B\u0142\u0105d I/O
 
RawPointSplitPane.err.invalidCovarBody = B\u0142\u0105d, nie mo\u017cna odczyta\u0107 pliku kowariancji!
RawPointSplitPane.err.invalidCovarTitle = B\u0142\u0105d I/O
 
CoordTrans.button = Transformacja
 
CoordTrans.tab.passpointaprio = Formularz punkt\u00f3w (-apriori)
CoordTrans.tab.passpointapost = Formularz punkt\u00f3w (-aposteriori)
CoordTrans.tab.parameter   = Parametr
CoordTrans.tab.settings    = Ustawienia
CoordTrans.tab.transform   = Transformacje
CoordTrans.tab.neighbourhood = B\u0142\u0105d po\u0142o\u017cenia
 
CoordTrans.err.notInitialisedBody = B\u0142\u0105d, nie mo\u017cna zainicjowa\u0107 oblicze\u0144.
CoordTrans.err.notInitialisedTitle = B\u0142\u0105d inicjalizacji oblicze\u0144
 
CoordTrans.err.singularNESBody = B\u0142\u0105d, r\u00f3wnanie normalne jest w liczbie pojedynczej, a nie mo\u017ce by\u0107 rozwi\u0105zany!
CoordTrans.err.singularNESTitle = Pojedy\u0144cze r\u00f3wnanie normalne 
 
CoordTrans.err.noConvergeBody = Przerwane obliczenia, liczba iteracji c osi\u0105gn\u0119\u0142a maksimum! (Max|dx|=%.4e) \n Czy chcesz zobaczy\u0107 ostatnie rozwi\u0105zanie?
CoordTrans.err.noConvergeTitle = Problemy zbie\u017cno\u015bci
 
CoordTrans.err.outOfMemoryBody = B\u0142\u0105d, ma\u0142o pami\u0119ci!
CoordTrans.err.outOfMemoryTitle = Brak pami\u0119ci
 
CoordTrans.msg.interruptBody = Obliczenia przerwane przez u\u017cytkownika!
CoordTrans.msg.interruptTitle = Przerwano!
 
CoordTrans.msg.adjustmentFinishedTitle = Wskaz\u00f3wka
CoordTrans.msg.adjustmentFinishedBody = Dostosowanie wydaje si\u0119 by\u0107 wolne od b\u0142\u0119d\u00f3w.
 
DimensionFileChooser.msg.fileExistBody = Wybrany plik ju\u017c istnieje. Czy chcesz nadpisa\u0107?
DimensionFileChooser.msg.fileExistTitle = Zast\u0105p plik
 
 
TransformationManager.err.noTransformationAvailableBody = B\u0142\u0105d, brak dost\u0119pnej transformacji.
TransformationManager.err.noTransformationAvailableTitle = B\u0142\u0105d
 
TransformationManager.err.noTransformationBody = B\u0142\u0105d, nie mo\u017cna zainicjowa\u0107 transformacji!
TransformationManager.err.noTransformationTitle = B\u0142\u0105d
 
TransformationManager.err.singularCoVarMatrixBody = B\u0142\u0105d, osobliwa macierz kowariancji - w liczbie pojedynczej.
TransformationManager.err.singularCoVarMatrixTitle = Pojedy\u0144cza macierz kowariancji
 
TransformationManager.msg.createReportBody = Raport HTML %s utworzony pomy\u015blnie.
TransformationManager.msg.createReportTitle = Raport
 
TransformationManager.msg.createAndOpenReportBody = Raport HTML utworzony %s pomy\u015blnie. Czy chcesz otworzy\u0107 raport w przegl\u0105darce?
TransformationManager.msg.createAndOpenReportTitle = Raport
 
TransformationManager.err.createReportTemplateBody = B\u0142\u0105d, nie mo\u017cna utworzy\u0107 szablonu HTML!
TransformationManager.err.createReportTemplateTitle = B\u0142\u0105d szablonu
 
TransformationManager.err.createReportBody = B\u0142\u0105d, raportu HTML %s nie mo\u017cna zapisa\u0107!
TransformationManager.err.createReportTitle = B\u0142\u0105d
 
TransformationManager.err.openReportBody = B\u0142\u0105d, nie mo\u017cna otworzy\u0107 raportu HTML %s w przegl\u0105darce!
TransformationManager.err.openReportTitle = B\u0142\u0105d
 
TransformationManager.msg.saveExportBody = %d punkty zostan\u0105 wyeksportowane do %s.
TransformationManager.msg.saveExportTitle = Eksport
 
TransformationManager.err.saveExportBody = B\u0142\u0105d, nie mo\u017cna wyeksportowa\u0107 punkt\u00f3w!
TransformationManager.err.saveExportTitle = B\u0142\u0105d
 
TransformationManager.msg.saveExportTransformationBody = %d parametry zostan\u0105 wyeksportowane do %s.
TransformationManager.msg.saveExportTransformationTitle = Eksport
 
TransformationManager.err.saveExportTransformationBody = B\u0142\u0105d, nie mo\u017cna eksportowa\u0107 parametry!
TransformationManager.err.saveExportTransformationTitle = Export
 
TransformationManager.msg.saveExportParameterCovarBody = Eksport kowariancji zosta\u0142 wyeksportowany do %s.
TransformationManager.msg.saveExportParameterCovarTitle = Eksport
 
TransformationManager.err.saveExportParameterCovarBody = B\u0142\u0105d, nie mo\u017cna eksportowa\u0107 kowariancji!
TransformationManager.err.saveExportParameterCovarTitle = B\u0142\u0105d
 
IndeterminateProgressDialog.title = Prosz\u0119 czeka\u0107 \ u2026
IndeterminateProgressDialog.abort = Przerwij
IndeterminateProgressDialog.msg.abortBody = Czy jeste\u015b pewien, \u017ce chcesz przerwa\u0107 obliczenia po tej iteracji?
IndeterminateProgressDialog.msg.abortTitle = Przerywam obliczenia
 
TransformationSettingPanel.adjustSettings = Ustawienia
 
TransformationSettingPanel.iteration = Max liczba iteracji I 
TransformationSettingPanel.alpha = Warto\u015b\u0107 prawdopodobie\u0144stwa \u03b1 [%]
TransformationSettingPanel.beta = Test mocy \u03b2 [%]
 
TransformationSettingPanel.adjustParamOnly = Estymacja szacunkowa tylko o parametry (skraca czas oblicze\u0144 i wymagania dotycz\u0105ce pami\u0119ci)
TransformationSettingPanel.leastsquare   = Metoda najmniejszych kwadrat\u00F3w (Model Gau\u00dfa-Helmerta)
TransformationSettingPanel.leastsquareaic = Metoda najmniejszych kwadrat\u00F3w (Model Gau\u00dfa-Helmerta) z kryterium modelu AICc
TransformationSettingPanel.leastmediansquare = Estymacja mocna (Metoda Du\u0144ski)
TransformationSettingPanel.threshold = Pr\u00f3g mocy
 
TransformationSettingPanel.parameter  = Parametry Transformacji
TransformationSettingPanel.restriction = Ograniczenie
TransformationSettingPanel.dimension  = Wymiar
 
TransformationSettingPanel.1d = Transformacja 1D 
TransformationSettingPanel.2d = Transformacja 2D
TransformationSettingPanel.3d = Transformacja 3D
 
TransformationSettingPanel.tx = Translacja Tx
TransformationSettingPanel.ty = Translacja Ty
TransformationSettingPanel.tz = Translacja Th
 
TransformationSettingPanel.rx = Obr\u00f3t Rx
TransformationSettingPanel.ry = Obr\u00f3t Ry
TransformationSettingPanel.rz = Obr\u00f3t Rh
 
TransformationSettingPanel.mx = Skala Mx
TransformationSettingPanel.my = Skala My
TransformationSettingPanel.mz = Skala Mh
 
TransformationSettingPanel.sx = Przesuni\u0119cie Sx
TransformationSettingPanel.sy = Przesuni\u0119cie Sy
TransformationSettingPanel.sz = Przesuni\u0119cie Sh
 
TransformationSettingPanel.identMxMy = Mx = My
TransformationSettingPanel.identMxMz = Mx = Mh
TransformationSettingPanel.identMyMz = My = Mh
 
NeighbourhoodAdjustmentSettingPanel.scheme = Wada schematu dyslokacji
NeighbourhoodAdjustmentSettingPanel.scheme0 = Nie u\u017cywaj b\u0142\u0119d\u00f3w systemu dyslokacji
NeighbourhoodAdjustmentSettingPanel.scheme1 = Metoda wagowania odleg\u0142o\u015bci
NeighbourhoodAdjustmentSettingPanel.scheme2 = Metoda Interpolacji Wielokwadratowej
NeighbourhoodAdjustmentSettingPanel.scheme3 = Metoda wagowania odleg\u0142o\u015bci\u0105 i k\u0105tem sektora 
NeighbourhoodAdjustmentSettingPanel.scheme4 = Bliskie s\u0105siadztwo (Tylko wsp\u00f3\u0142rz\u0119dne X, Y, bez ekstrapolacji)
 
NeighbourhoodAdjustmentSettingPanel.schemeParameterNameArray1 = Odleg\u0142o\u015b\u0107 wa\u017cona wyk\u0142adnikiem k, \u0141\u0105czne wyg\u0142adzanie warto\u015bci zbioru m
NeighbourhoodAdjustmentSettingPanel.schemeParameterNameArray2 = Odleg\u0142o\u015b\u0107 wa\u017cona wyk\u0142adnikiem k, \u0141\u0105czne wyg\u0142adzanie warto\u015bci zbioru m 
NeighbourhoodAdjustmentSettingPanel.schemeParameterNameArray3 = Wyk\u0142adnik [licznik] a, wyk\u0142adnik [mianownik] b
 
ParameterTableModel.col0 = Zmiana skali
ParameterTableModel.col1 = Parametr
ParameterTableModel.col2 = \u03c3
ParameterTableModel.col3 = Znacz\u0105cy
 
InformationCriterionTableModel.col0 = Model
InformationCriterionTableModel.col1 = Parametr
InformationCriterionTableModel.col3 = Sugestia
 
InformationCriterionTableModel.col0 = Model
InformationCriterionTableModel.col1 = Parametr
InformationCriterionTableModel.col2 = AICc
InformationCriterionTableModel.col3 = Sugestia
InformationCriterionTableModel.model10 = Affinczna
InformationCriterionTableModel.model11 = %dP-Trafo
InformationCriterionTableModel.model12 = Helmerta
InformationCriterionTableModel.model13 = %dP-Trafo
InformationCriterionTableModel.model20 = U\u017cytkownik
i18n/ct_pl.properties.txt · Zuletzt geändert: 31.10.2015 09:20 von Michael Loesler