Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


i18n:fft_pl.properties
fft_pl.properties
# This is the polish properties file
# Translated by Mariusza Ostrowskiego
# To jest polski plik własciwosci
# Tłumaczone przez Mariusza Ostrowskiego
# Biuro Badań i Analiz "ONE"
 
RawPointTableModel.col0 = Nr
RawPointTableModel.col4 = W\u0142\u0105czone
 
ResultPointTableModel.col0 = Nr
ResultPointTableModel.col19 = Odstaj\u0105ce
 
ParameterTableModel.col0 = Skr\u00f3t
 
MainMenu.file = PLIK
MainMenu.file.coordfile = _WSP\u00d3\u0141RZ\u0118DNE
MainMenu.file.covarfile = _MACIERZ KOWARIANCJI (opcjonalnie)
MainMenu.file.exportpoints   = _Eksport utworzonych punkt\u00f3w 
MainMenu.file.exportparameters = Eksport utworzonych _parametr\u00f3w
MainMenu.file.exportcovar   = Eksport macierzy _kowariancji
MainMenu.report = _RAPORTY
MainMenu.file.exit = _WYJD\u0179
MainMenu.info.about = O _FormFittingToolbox\u2026
 
Form.iteration   = %d krok \u2026
Form.adjustStochPar = Obliczanie parametr\u00f3w losowych \u2026
Form.detectOutliers = Kontrola obserwacji odstaj\u0105cych \u2026
Form.checkPoint   = Kontrola punktu %s 
 
RawPointSplitPane.msg.importPointFileBody = Zapisano %d punkt\u00f3w z %s punkt\u00f3w.
RawPointSplitPane.msg.importPointFileTitle = Importuj
 
RawPointSplitPane.msg.importCovarBody = %d \u00D7 %d macierzy zosta\u0142y zapisane %s.
RawPointSplitPane.msg.importCovarTitle = Importuj
 
RawPointSplitPane.err.invalidPointFileBody = B\u0142\u0105d, nie mo\u017cna odczyta\u0107 pliku punktu! Mo\u017ce wymiar punktu \r\ n niedostosowany do wymiaru formularza. Sprawd\u017a ustawienia.
RawPointSplitPane.err.invalidPointFileTitle = B\u0142\u0105d I/O
 
RawPointSplitPane.err.invalidCovarBody = B\u0142\u0105d, nie mo\u017cna odczyta\u0107 pliku kowariancji!
RawPointSplitPane.err.invalidCovarTitle = B\u0142\u0105d I/O
 
FormFittingToolbox.button = Formularz analizy 
 
FormFittingToolbox.tab.pointsaprio = Formularz punkt\u00f3w (-apriori)
FormFittingToolbox.tab.pointsapost = Formularz punkt\u00f3w (-aposteriori)
FormFittingToolbox.tab.parameter = Parametr
FormFittingToolbox.tab.settings  = Ustawienia
 
FormFittingToolbox.err.notInitialisedBody = B\u0142\u0105d, nie mo\u017cna zainicjowa\u0107 formularza!
FormFittingToolbox.err.notInitialisedTitle = B\u0142\u0105d inicjalizacji 
 
FormFittingToolbox.err.singularNESBody = B\u0142\u0105d, r\u00f3wnanie normalne jest w liczbie pojedynczej, a nie mo\u017ce zosta\u0107 rozwi\u0105zane!
FormFittingToolbox.err.singularNESTitle = Pojedy\u0144cze r\u00f3wnanie normalne
 
FormFittingToolbox.err.outOfMemoryBody = B\u0142\u0105d, ma\u0142o pami\u0119ci!
FormFittingToolbox.err.outOfMemoryTitle = B\u0142\u0105d brak pami\u0119ci
 
FormFittingToolbox.err.noConvergeBody  = Przerwane obliczenia, liczba iteracji c osi\u0105gn\u0119\u0142a maksimum! (Max|dx|=%.4e)\n Czy chcesz zobaczy\u0107 ostatnie rozwi\u0105zanie?
Problemy FormFittingToolbox.err.noConvergeTitle = Problemy zbie\u017cno\u015bci
 
FormFittingToolbox.msg.interruptBody = Obliczenia przerwane przez u\u017cytkownika!
FormFittingToolbox.msg.interruptTitle = Przerwano!
 
FormFittingToolbox.msg.adjustmentFinishedTitle = Sugestia
FormFittingToolbox.msg.adjustmentFinishedBody = Dostosowanie wydaje si\u0119 by\u0107 wolne od b\u0142\u0119d\u00f3w.
 
FormManager.err.noFormAvailableBody = B\u0142\u0105d, brak dost\u0119pnej transformacji.
FormManager.err.noFormAvailableTitle = B\u0142\u0105d
 
FormManager.err.noFormBody = B\u0142\u0105d, nie mo\u017cna zainicjowa\u0107 obiekt formularza!
FormManager.err.noFormTitle = B\u0142\u0105d
 
FormManager.err.singularCoVarMatrixBody = B\u0142\u0105d, osobliwa macierz kowariancji - w liczbie pojedynczej.
FormManager.err.singularCoVarMatrixTitle = Pojedy\u0144cza macierz kowariancji
 
FormManager.err.pointDimNEcovarDimBody = B\u0142\u0105d, macierz kowariancji Wymiar Wymiar punkt odmieniec.
FormManager.err.pointDimNEcovarDimTitle = B\u0142\u0105d
 
FormManager.msg.createReportBody = Raport HTML %s utworzony pomy\u015blnie.
FormManager.msg.createReportTitle = Raport
 
FormManager.msg.createAndOpenReportBody = Raport HTML %s utworzony pomy\u015blnie. Czy chcesz otworzy\u0107 ten raport w przegl\u0105darce?
FormManager.msg.createAndOpenReportTitle = Raport
 
FormManager.err.createReportTemplateBody = B\u0142\u0105d, nie mo\u017ce utworzy\u0107 szablonu HTML!
FormManager.err.createReportTemplateTitle = B\u0142\u0105d szablonu
 
FormManager.err.openReportBody = B\u0142\u0105d, nie mo\u017cna otworzy\u0107 raportu HTML %s w przegl\u0105darce!
FormManager.err.openReportTitle = B\u0142\u0105d
 
FormManager.msg.saveExportBody = %d punkty zosta\u0142y wyeksportowane do %s.
FormManager.msg.saveExportTitle = Eksport
 
FormManager.err.saveExportBody = B\u0142\u0105d, punkt\u00f3w nie mo\u017cna wyeksportowa\u0107!
FormManager.err.saveExportTitle = B\u0142\u0105d
 
FormManager.msg.saveExportFormBody = %d parametry zosta\u0142y wyeksportowane do %s.
FormManager.msg.saveExportFormTitle = Eksport
 
FormManager.err.saveExportFormBody = B\u0142\u0105d, nie mo\u017cna wyeksportowa\u0107 parametr\u00f3w!
FormManager.err.saveExportFormTitle = B\u0142\u0105d
 
FormManager.msg.saveExportFormCovarBody = Macierz kowariancji zosta\u0142a wyeksportowana do %s.
FormManager.msg.saveExportFormCovarTitle = Eksport
 
FormManager.err.saveExportFormCovarBody = B\u0142\u0105d, nie mo\u017cna eksportowa\u0107 macierzy kowariancji!
FormManager.err.saveExportFormCovarTitle = B\u0142\u0105d
 
IndeterminateProgressDialog.title = Prosz\u0119 czeka\u0107\u2026
IndeterminateProgressDialog.abort = Przerwij
IndeterminateProgressDialog.msg.abortBody = Czy jeste\u015b pewien, \u017ce chcesz przerwa\u0107 obliczenia po tej iteracji?
IndeterminateProgressDialog.msg.abortTitle = Przerywam obliczenia
 
FormTypPanel.form2d = Kszta\u0142ty 2D
FormTypPanel.form3d = Kszta\u0142ty 3D
FormTypPanel.poly2d = Wielomian
FormTypPanel.adjustSettings = Ustawienia
 
FormTypPanel.iteration = Maksymalna liczba iteracji I
FormTypPanel.alpha   = Warto\u015b\u0107 prawdopodobie\u0144stwa \u03b1[%]
FormTypPanel.beta   = Test mocy \u03b2[%]
FormTypPanel.adjustParamOnly = Estymacja szacunkowa tylko o parametry (skraca czas oblicze\u0144 i wymagania dotycz\u0105ce pami\u0119ci)
FormTypPanel.levmar  = Warto\u015b\u0107 \u03bc t\u0142umienia Levenberga-Marquardta optymalizacji nieliniowej. 
 
FormTypPanel.poly   = Wielomian
FormTypPanel.line2d  = Linia 2D
FormTypPanel.circle2d = Okr\u0105g 2D
FormTypPanel.ellipse2d = Elipsa 2D
FormTypPanel.quadric2d = Quadric 2D
 
FormTypPanel.line3d  = Linia 3D
FormTypPanel.plane   = P\u0142aszczyzna
FormTypPanel.circle3d = Okr\u0105g 3D
FormTypPanel.ellipse3d = Elipsa 3D
FormTypPanel.sphere  = Sfera
FormTypPanel.ellipsoid = Elipsoida
FormTypPanel.circularcylinder = Walec obrotowy 
FormTypPanel.cylinder = Walec
FormTypPanel.circularcone = Sto\u017cek obrotowy
FormTypPanel.cone   = Sto\u017cek
FormTypPanel.torus   = Torus
FormTypPanel.rotationparaboloid = Paraboloida obrotowa
FormTypPanel.paraboloid = Paraboloida
FormTypPanel.quadric3d = Quadric 3D
i18n/fft_pl.properties.txt · Zuletzt geändert: 08.11.2015 16:17 von Michael Loesler