Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


i18n:jag3d_pl.properties
jag3d_pl.properties
# This is the polish properties file
# Translated by Mariusza Ostrowskiego
# To jest polski plik własciwosci
# Tłumaczone przez Mariusza Ostrowskiego
# Biuro Badań i Analiz "ONE"
 
ObservationTableModel.col0 = W\u0142\u0105czone
ObservationTableModel.col1 = ID Instrumentu
ObservationTableModel.col2 = ID celu
ObservationTableModel.col21 = Odstaj\u0105ce
ObservationTableModel.col51 = \u03B4h0 [m]
ObservationTableModel.col81 = \u03B4h [m]
 
GNSSObservationTableModel.col0 = W\u0142\u0105czone
GNSSObservationTableModel.col1 = ID Instrumentu
GNSSObservationTableModel.col2 = ID celu
GNSSObservationTableModel.col5 = \u03B4h0 [m]
GNSSObservationTableModel.col8 = \u03c3h0
GNSSObservationTableModel.col11 = \u03B4h [m]
GNSSObservationTableModel.col14 = \u03c3h
GNSSObservationTableModel.col17 = \u03b5h
GNSSObservationTableModel.col20 = rh
GNSSObservationTableModel.col23 = \u2207h
GNSSObservationTableModel.col26 = EPh [m]
GNSSObservationTableModel.col29 = \u2207h(\u03b1,\u03b2)
GNSSObservationTableModel.col36 = Odstaj\u0105ce
 
PointTableModel.col0 = W\u0142\u0105czone
PointTableModel.col2 = Kod
PointTableModel.col5 = h0 [m]
PointTableModel.col8 = \u03c3h0
PointTableModel.col11 = h [m]
PointTableModel.col14 = \u03c3h
PointTableModel.col15 = A
PointTableModel.col16 = B
PointTableModel.col17 = C
PointTableModel.col23 = \u03b5h
PointTableModel.col26 = rh
PointTableModel.col29 = \u2207h
PointTableModel.col32 = EPh [m]
PointTableModel.col35 = \u2207h(\u03b1,\u03b2)
PointTableModel.col42 = Odstaj\u0105cy
 
DeformationAnalysisTieTableModel.col0 = W\u0142\u0105czone
DeformationAnalysisTieTableModel.col1 = Nr Punktu (Epoka 1)
DeformationAnalysisTieTableModel.col2 = Nr Punktu (Epoka 2)
DeformationAnalysisTieTableModel.col5 = \u03b4h
DeformationAnalysisTieTableModel.col9 = \u03c3h
DeformationAnalysisTieTableModel.col21 = Odstaj\u0105cy
 
AvarageExcludeListTableModel.col0 = Rodzaj
AvarageExcludeListTableModel.col1 = ID Instrumentu
AvarageExcludeListTableModel.col2 = ID celu
AvarageExcludeListTableModel.col3 = Warto\u015B\u0107
 
CriticalValueTableModel.title = Test Statystyczny \u03A6 \u207B \u00B9 w.r.t. r i q stopni swobody, odpowiednio
 
VarianceComponentEstimationTableModel.col0 = Nazwa zbioru
VarianceComponentEstimationTableModel.title = Sk\u0142adniki wariancji
VarianceComponentEstimationTableModel.total = \u0142\u0105czna korekta
 
DataTreeMenu.pointType1 = Punkt odniesienia
DataTreeMenu.pointType2 = Punkt losowy
DataTreeMenu.pointType3 = Punkt odniesienia
DataTreeMenu.pointType4 = Nowy punkt
DataTreeMenu.catADD_TABLE = Dodaj zbi\u00f3r
DataTreeMenu.catDEL_TABLE = Usu\u0144 zbi\u00f3r
DataTreeMenu.catEXPORT_TABLE  = Eksportuj zbi\u00f3r
DataTreeMenu.catCOLUMN_FILTER = Filtr - Ustaw Kolumny
DataTreeMenu.catPROPERTY_TABLE = Ustawienia transmisji
DataTreeMenu.catSEARCH_AND_REPLACE = Przenumeruj punkt w zbiorze
DataTreeMenu.groupADD_TABLE  = Dodaj
DataTreeMenu.groupDEL_TABLE  = Usu\u0144
DataTreeMenu.groupIMPORT_TABLE = Importuj
DataTreeMenu.groupEXPORT_TABLE = Eksport
DataTreeMenu.groupRELOAD_TABLE = Od\u015bwie\u017c
DataTreeMenu.groupPROPERTY_TABLE = W\u0142a\u015bciwo\u015bci
DataTreeMenu.groupSEARCH_AND_REPLACE = Zmie\u0144 nazw\u0118 punktu
 
CategoryTreeNode.obsTabArray = DANE POMIAROWE, WYNIKI, zdefiniowany przez u\u017cytkownika
CategoryTreeNode.pointTabArray1 = DANE POMIAROWE, WYNIKI, Zdefiniowany przez u\u017cytkownika
CategoryTreeNode.pointTabArray2 = DANE POMIAROWE, WYNIKI, Zdefiniowany przez u\u017cytkownika
CategoryTreeNode.pointTabArray3 = DANE POMIAROWE, WYNIKI, Analiza deformacji, zdefiniowany przez u\u017cytkownika
CategoryTreeNode.pointTabArray4 = DANE POMIAROWE, WYNIKI, Zdefiniowany przez u\u017cytkownika
CategoryTreeNode.defoTabArray = DEFINICJE, PRZEMIESZCZENIA, 1D - H, 2D - XY, 3D - XYH, Zdefiniowany przez u\u017cytkownika
 
MultiInputDialog.title  = Zmie\u0144 nazw\u0118 punktu w aktualnym zbiorze
MultiInputDialog.search = Szukaj numeru punktu
MultiInputDialog.replace = Zamie\u0144
MultiInputDialog.mode.normal = Normalne
MultiInputDialog.mode.regexp = Wyra\u017cenie regularne
MultiInputDialog.mode.title = Tryb
 
DataManager.reportresolution.title = Wydajno\u015B\u0107
 
DataManager.msg.dbExistBody = Wybrana baza danych obiektu ju\u017c istnieje. Czy chcesz nadpisa\u0107?
DataManager.msg.dbExistTitle = Zast\u0105p baz\u0118 danych
 
DataManager.msg.loadDBBody = Wybrana baza danych obiektu pomy\u015blnie za\u0142adowana.
DataManager.msg.loadDBTitle = Baza danych za\u0142adowana
 
DataManager.msg.fileExistBody = Wybrany plik ju\u017c istnieje. Czy chcesz nadpisa\u0107?
DataManager.msg.fileExistTitle = Plik nadpisany
 
DataManager.msg.exportTableBody = Eksport danych do pliku pomy\u015blnie zako\u0144czony.
DataManager.msg.exportTableTitle = Eksport
 
DataManager.msg.dbCreatedByNewerVersionBody = Wybrany obiekt zosta\u0142 utworzony przez nowsz\u0105 wersj\u0118 JAG3D.
DataManager.msg.dbCreatedByNewerVersionTitle = Wersja
 
DataManager.msg.createReportBody = Raport HTML %s zapisany pomy\u015blnie.
DataManager.msg.createReportTitle = Raport
 
DataManager.msg.createAndOpenReportBody = Raport HTML %s zapisany pomy\u015blnie. Czy chcesz otworzy\u0107 raport w przegl\u0105darce?
DataManager.msg.createAndOpenReportTitle = Raport
 
DataManager.err.jag3dToOldToLoadProjectBody = B\u0142\u0105d, wybrany obiekt zosta\u0142 utworzony w nowszej wersji JAG3D. Nie mo\u017ce zosta\u0107 otwarty w obecnej wersji!
DataManager.err.jag3dToOldToLoadProjectTitle = B\u0142\u0105d
 
DataManager.err.uniquePointIDBody = B\u0142\u0105d, punkt %s nie mo\u017ce zosta\u0107 zapisany, poniewa\u017c taki ju\u017c istnieje w zbiorze %s! \n W czasie importowania dodatkowych punkt\u00f3w konflikty mog\u0105 si\u0118 pojawi\u0107.\nCzy chcesz kontynuowa\u0107 import punkt\u00f3w?
DataManager.err.uniquePointIDTitle = Konflikt numeracji punktu
 
DataManager.err.searchAndReplaceIdBody = B\u0142\u0105d, nie mo\u017cna zmieni\u0107 nazwy punktu %s na %s!
DataManager.err.searchAndReplaceIdTitle = B\u0142\u0105d
 
DataManager.err.createReportTemplateBody = B\u0142\u0105d, szablon HTML nie mo\u017ce zosta\u0107 utworzony!
DataManager.err.createReportTemplateTitle = B\u0142\u0105d szablonu
 
DataManager.err.createReportBody = B\u0142\u0105d, dane nie mog\u0105 by\u0107 zapisane w formacie raportu HTML %s!
DataManager.err.createReportTitle = B\u0142\u0105d
 
DataManager.err.openReportBody = B\u0142\u0105d, nie mo\u017cna otworzy\u0107 raportu HTML %s w przegl\u0105darce!
DataManager.err.openReportTitle = B\u0142\u0105d
 
DataManager.err.exportTableBody = B\u0142\u0105d, nie mo\u017cna wyeksportowa\u0107 wybranych danych do pliku!
DataManager.err.exportTableTitle = B\u0142\u0105d
 
DataManager.err.createDBBody = B\u0142\u0105d, baza danych nie zosta\u0142a utworzona!
DataManager.err.createDBTitle = B\u0142\u0105d
 
DataManager.err.noDatabaseBody = B\u0142\u0105d, nie zosta\u0142a wybrana \u017cadna baza danych!
DataManager.err.noDatabaseTitle = B\u0142\u0105d
 
DataManager.err.editObservationBody  = B\u0142\u0105d, wprowadzona zmiana obserwacji z %s na %s nie zosta\u0142a zapisana w bazie danych!
DataManager.err.editObservationTitle  = B\u0142\u0105d zapisu
DataManager.err.saveObservationBody  = B\u0142\u0105d, obserwacja z %s na %s nie zosta\u0142a zapisana w bazie danych!
DataManager.err.saveObservationTitle  = B\u0142\u0105d zapisu
DataManager.err.deleteObservationBody = B\u0142\u0105d, pomiar/pomiary nie mog\u0105 zosta\u0107 usuni\u0118te!
DataManager.err.deleteObservationTitle = B\u0142\u0105d kasowania
DataManager.err.moveObservationBody  = B\u0142\u0105d, pomiar/pomiary nie mog\u0105 zosta\u0107 przeniesione do innego obiektu!
DataManager.err.moveObservationTitle  = B\u0142\u0105d
 
DataManager.err.editPointBody  = B\u0142\u0105d, zmiana punktu %s nie mo\u017ce zosta\u0107 zapisana w bazie danych!
DataManager.err.editPointTitle  = B\u0142\u0105d zapisu
DataManager.err.savePointBody  = B\u0142\u0105d punkt %s nie mo\u017ce zosta\u0107 zapisany w bazie danych!
DataManager.err.savePointTitle  = B\u0142ad zapisu
DataManager.err.deletePointBody = B\u0142\u0105d, punkt(y) nie mog\u0105 zosta\u0107 usuni\u0118te!
DataManager.err.deletePointTitle = B\u0142\u0105d kasowania
DataManager.err.movePointBody  = B\u0142\u0105d, punkt(y) nie mog\u0105 zosta\u0107 przeniesione do innego obiektu!
DataManager.err.movePointTitle  = B\u0142\u0105d
 
DataManager.err.saveDefoTieBody = B\u0142\u0105d, nawiazanie %s-%s nie mo\u017ce zosta\u0107 zapisane w bazie danych!
DataManager.err.saveDefoTieTitle = B\u0142\u0105d zapisu
DataManager.err.editDefoTieBody = B\u0142\u0105d, zmiana nawiazania %s-%s nie mo\u017ce zosta\u0107 zapisana w bazie danych!
DataManager.err.editDefoTieTitle = B\u0142\u0105d zapisu
DataManager.err.moveDefoTieBody = B\u0142\u0105d, nawiazanie/nawiazania nie mog\u0105 zosta\u0107 przeniesione do innego obiektu!
DataManager.err.moveDefoTieTitle = B\u0142\u0105d
DataManager.err.deleteDefoTieBody = B\u0142\u0105d, nawiazanie/nawiazania nie mog\u0105 by\u0107 usuni\u0118te!
DataManager.err.deleteDefoTieTitle = B\u0142\u0105d kasowania
 
DataManager.err.loadDBBody = B\u0142\u0105d, wybrana baza danych nie mo\u017ce zosta\u0107 za\u0142adowana!
DataManager.err.loadDBTitle = B\u0142\u0105d podczas \u0142adowania
DataManager.err.numObsPerPointBody = B\u0142\u0105d, punkt nr: %s posiada tylko %d obserwacje/obserwacji i nie mo\u017ce zosta\u0107 ustalona! Prosz\u0118 doda\u0107 wi\u0118cej obserwacji lub odznaczy\u0107 punkt.
DataManager.err.numObsPerPointTitle = Nieokre\u015blony b\u0142\u0105d
DataManager.err.estimationTypeBody = B\u0142\u0105d, obiekt zawiera zar\u00f3wno punkt(y) wyj\u015bciowe %d i %d punkt(y) odniesienia. \nPo\u0142\u0105czenie jest nieokre\u015blone.
DataManager.err.estimationTypeTitle = B\u0142\u0105d w po\u0142\u0105czeniu punktu
 
DataManager.err.renameGroupBody = B\u0142\u0105d, nie mo\u017cna zapisa\u0107 nazwa grupy!
DataManager.err.renameGroupTitle = B\u0142\u0105d zapisu
 
DataManager.err.saveSettingsBody = B\u0142\u0105d, ustawienia globalne nie mog\u0105 zosta\u0107 zapisane w bazie danych!
DataManager.err.saveSettingsTitle = B\u0142ad zapisu
 
DataManager.err.saveOptInSettingsBody = B\u0142\u0105d, ustawienia nie mog\u0105 zosta\u0107 zapisywane w bazie danych!
DataManager.err.saveOptInSettingsTitle = B\u0142\u0105d zapisu
 
DataManager.err.saveProjectionSettingsBody = B\u0142\u0105d ustawienia projekcji nie mog\u0105 zosta\u0107 zapisane w bazie danych!
DataManager.err.saveProjectionSettingsTitle = B\u0142ad zapisu
 
DataManager.err.importFile2DataBaseBody = B\u0142\u0105d, dane nie mog\u0105 zosta\u0107 zapisane w bazie danych!
DataManager.err.importFile2DataBaseTitle = B\u0142ad zapisu
 
DataManager.err.importFileDataBody  = B\u0142\u0105d, pliku %s nie mo\u017cna odczyta\u0107! Prosz\u0118 sprawdzi\u0107 ustawienia,\nformatu zapisu i istniej\u0105cych danych.
DataManager.err.importFileDataTitle = B\u0142\u0105d importu
 
DataManager.err.importFilesViaBatchDataBody  = B\u0142\u0105d, pliku %s nie mo\u017cna odczyta\u0107! Prosz\u0118 sprawdzi\u0107 ustawienia, \nformatu zapisu i istniej\u0105cych danyche. Chcesz kontynuowa\u0107?
DataManager.err.importFilesViaBatchDataTitle = B\u0142\u0105d importu
 
DataManager.err.updateBody = B\u0142\u0105d po\u0142\u0105czenia z serwerem aktualizacji!
DataManager.err.updateTitle = Po\u0142\u0105czenie nie powiod\u0142o si\u0118
 
DataManager.err.noBrowserDetectedBody = B\u0142\u0105d, nie mo\u017cna wykry\u0107 przegl\u0105darki!%s
DataManager.err.noBrowserDetectedTitle = B\u0142\u0105d
 
DataManager.msg.noUpdateBody = Nie znaleziono aktualizacji - Java Graticule 3D jest aklualny.
DataManager.msg.noUpdateTitle = JAG3D jest aktualny
 
DataManager.msg.updateAvailableBody = Nowa wersja v%.1f.%d jest dost\u0118pna.
DataManager.msg.updateAvailableTitle = Nowa wersja
 
DataManager.msg.updateAvailableDownloadBody = Nowa wersja v%.1f.%d jest dost\u0118pna.\nCzy chcesz si\u0118 po\u0142\u0105czy\u0107 <http://javagraticule3d.sf.net>?
DataManager.msg.updateAvailableDownloadTitle = Nowa wersja
 
DataManager.msg.possibleUpdateAvailableBody = Sprawdzenie dost\u0118pno\u015bci aktualizacji nie powiod\u0142o si\u0118. Czy chcesz si\u0118 po\u0142\u0105czy\u0107 <http://javagraticule3d.sf.net>?
DataManager.msg.possibleUpdateAvailableTitle = Sprawdzenie wersji nie powiod\u0142o si\u0118
 
DataManager.msg.importFileDataBody = Zbiory danych %d zosta\u0142y zapisane w %d z %d plik\u00f3w danych.
DataManager.msg.importFileDataTitle = Zapisywane zbiory danych: %d
 
DataManager.msg.averageDeterminationBody = Ustalenie \u015bredniej powoduje nieodwracaln\u0105 utrat\u0119 danych. Wskazane jest, aby zrobi\u0107 najpierw kopi\u0119 obecnego obiektu\n. Czy chcesz rozpocz\u0105\u0107 u\u015brednianie teraz?
DataManager.msg.averageDeterminationTitle = Oznaczanie \u015bredniej
 
DataManager.1D.pointgroup1 = Punkt 1D - H
DataManager.2D.pointgroup1 = Punkt 2D - XY
DataManager.3D.pointgroup1 = Punkt 3D - XYH
 
DataManager.1D.pointgroup2 = Punkt 1D - H
DataManager.2D.pointgroup2 = Punkt 2D - XY
DataManager.3D.pointgroup2 = Punkt 3D - XYH
 
DataManager.1D.pointgroup3 = Punkt 1D - H
DataManager.2D.pointgroup3 = Punkt 2D - XY
DataManager.3D.pointgroup3 = Punkt 3D - XYH
 
DataManager.1D.pointgroup4 = Punkt 1D - H
DataManager.2D.pointgroup4 = Punkt 2D - XY
DataManager.3D.pointgroup4 = Punkt 3D - XYH
 
DataManager.observationgroup1 = Niwelacja
DataManager.observationgroup2 = Kierunek
DataManager.observationgroup3 = Odleg\u0142o\u015b\u0107 pozioma
DataManager.observationgroup4 = Odleg\u0142o\u015b\u0107 sko\u015bna
DataManager.observationgroup5 = K\u0105t pionowy
DataManager.deformationanalysisgroup = Analiza deformacji
 
DataManager.defaultName.1D.pointgroup   = Zbi\u00f3r punkt\u00f3w 1D - H
DataManager.defaultName.2D.pointgroup   = Zbi\u00f3r punkt\u00f3w 2D - XY
DataManager.defaultName.3D.pointgroup   = Zbi\u00f3r punkt\u00f3w 3D - XYH
DataManager.defaultName.observationgroup1 = Zbi\u00f3r pomiar\u00f3w niwelacyjnych 
DataManager.defaultName.observationgroup2 = Zbi\u00f3r kierunk\u00f3w
DataManager.defaultName.observationgroup3 = Zbi\u00f3r odleg\u0142o\u015bci 2D
DataManager.defaultName.observationgroup4 = Zbi\u00f3r odleg\u0142o\u015bci 3D
DataManager.defaultName.observationgroup5 = Zbi\u00f3r k\u0105t\u00f3w pionowych
DataManager.defaultName.observationgroup60 = Zbi\u00f3r wektor\u00f3w 2D
DataManager.defaultName.observationgroup70 = Zbi\u00f3r wektor\u00f3w 3D
DataManager.defaultName.deformationanalysisgroup = Nawi\u0105zania
 
SettingsDialog.save = Zapisz
SettingsDialog.abort = Przerwij
 
GroupSettingsDialog.fix  = Sta\u0142e
GroupSettingsDialog.inLSA = Zawiera dostosowywany zbi\u00f3r
GroupSettingsDialog.frametitle = Ustawienia zbioru 
GroupSettingsDialog.deformationanalysis1 = Epoka 1 (epoka odniesienia)
GroupSettingsDialog.deformationanalysis2 = Epoka 2 (kolejna)
 
CategorySettingsDialog.frametitle = Ustawienia przeniesienia
CategorySettingsDialog.inLSA   = Zawiera dostosowywane zbiory
CategorySettingsDialog.sigmaX = <html>\u03c3<sub>X,G</sub> [m]</html>
CategorySettingsDialog.sigmaY = <html>\u03c3<sub>Y,G</sub> [m]</html>
CategorySettingsDialog.sigmaZ = <html>\u03c3<sub>H,G</sub> [m]</html>
 
CategoryColumnFilterDialog.frametitle = Filtr kolumnowy
 
GroupSettingsDialog.changeTo1 = Zmiana zbioru punkt\u00f3w referncyjnych
GroupSettingsDialog.changeTo2 = Zmiana zbioru punkt\u00f3w stochastycznych
GroupSettingsDialog.changeTo3 = Zmiana zbioru punkt\u00f3w odniesienia
GroupSettingsDialog.changeTo4 = Zmiana zbioru nowych punkt\u00f3w
 
SettingsPane.projectName = NAZWA OBIEKTU
SettingsPane.projectOper = KIEROWNIK ROBOTY
SettingsPane.projectDesc = OPIS OBIEKTU
 
SettingsPane.estimationType1   = ESTYMACJA MOCNA (Norma L1)
SettingsPane.estimationType2   = METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRAT\u00d3W (Norma L2)
SettingsPane.estimationType3   = ANALIZA WST\u0118PNA (planowanie sieci)
SettingsPane.deformationanalysis = ANALIZA DEFORMACJI
 
SettingsPane.iteration  = MAKSYMALNA LICZBA ITERACJI I
SettingsPane.robustLimit = LIMIT PARMETRU k ESTYMACJI MOCNEJ
 
SettingsPane.defaultName = OBIEKT JAG3D
SettingsPane.defaultOper = Ksywa kierownika roboty
SettingsPane.defaultDesc = OBLICZENIA w JAG3D (GNU-GPL)
 
SettingsPane.save = Zapisz ustawienia
 
StartButton.calc     = ROZPOCZNIJ OBLICZENIA
StartButton.checkDataSet = Kontrola liczby obserwacji na punkcie\u2026
 
NetworkAdjustment.iteration    = %d. krok\u2026
NetworkAdjustment.finaleIteration = Obliczania parametr\u00f3w stochastycznych\u2026
 
NetworkAdjustment.msg.title = Wskaz\u00f3wka
NetworkAdjustment.msg.estimationFinished = Dostosowanie wydaje si\u0119 by\u0107 wolne od b\u0142\u0119d\u00f3w.
 
NetworkAdjustment.err.title  = B\u0142\u0105d
NetworkAdjustment.err.status-1 = Obliczanie przerwane przez u\u017cytkownika!
NetworkAdjustment.err.status-2 = B\u0142\u0105d, normalne r\u00f3wnanie (macierz) jest w liczbie pojedynczej!
NetworkAdjustment.err.status-3 = B\u0142\u0105d, estymacja mocna nie powiod\u0142a si\u0118!
NetworkAdjustment.err.status-4 = Obliczanie przerwane, liczba iteracji si\u0105gn\u0118\u0142a maksimum (max|dx|=%.4e)!
NetworkAdjustment.err.status-5 = B\u0142\u0105d, Brak dost\u0118pnej pami\u0118ci!
 
ProjectDatabase.err.title  = B\u0142\u0105d zapisu
ProjectDatabase.err.status-101 = B\u0142\u0105d, wyniki nie mog\u0105 zosta\u0107 zapisane w bazie danych!
ProjectDatabase.saveResults = Zapisywanie wynik\u00f3w\​​u2026
 
IndeterminateProgressDialog.title = Prosz\u0119 czekaj!\u2026
IndeterminateProgressDialog.abort = Przerwij
IndeterminateProgressDialog.msg.abortBody = Czy na pewno chcesz przerwa\u0107 obliczenia po tej iteracji?
IndeterminateProgressDialog.msg.abortTitle = Zatrzymaj dostosowanie
 
MainMenu.project     = _OBIEKT
MainMenu.project.open  = _OTW\u00d3RZ OBIEKT
MainMenu.project.new   = _NOWY OBIEKT
MainMenu.project.copy  = _KOPIUJ OBIEKT
MainMenu.project.history = OSTATNIO edytowane\u2026
MainMenu.project.exit  = KONI_EC
 
MainMenu.import       = _IMPORT DANYCH
MainMenu.import.observation = _OBSERWACJE
MainMenu.import.point    = _WSP\u00d3\u0141RZ\u0118DNE
MainMenu.import.defoties  = _NAWI\u0104ZANIA (ANALIZA DEFORMACJI)
 
MainMenu.import.proprietary.user  = Format u\u017cytkownika
MainMenu.import.proprietary.leica = Format Leica
MainMenu.import.proprietary.neptan = Format Beo
MainMenu.import.proprietary.m5   = Format Dini M5
MainMenu.import.proprietary.dl   = Format DL-100
MainMenu.import.proprietary.gsi  = Format-GSI
MainMenu.import.proprietary.husky = Format Husky
 
MainMenu.report = _RAPORTY
 
MainMenu.module       = _MODU\u0141Y
MainMenu.module.coordtrans = _TRANSFORMACJA 
MainMenu.module.formfitting = _FORMULARZ ANALIZY
MainMenu.module.geotra   = _KONWERSJA WSP\u00D3\u0141RZ\u0118DNYCH
 
MainMenu.preprocessing = _PRZYGOTOWANIE DANYCH
MainMenu.preprocessing.approximationvalues = _WSP. PRZYBLI\u017bONE
MainMenu.preprocessing.average = _WYZNACZENIE \u015aREDNIEJ
 
MainMenu.setting        = _USTAWIENIA
MainMenu.setting.teststatistic = _TEST STATYSTYCZNY
MainMenu.setting.projection  = PRO_JEKCJA/KOREKCJA
MainMenu.setting.neighbourhood = _WADY DYSLOKACJI
 
MainMenu.analysis = _ANALIZY
MainMenu.analysis.congruence = _PUNKT ZBIE\u017bNY
MainMenu.analysis.rowscheme = _SCHEMATY TABELI
 
MainMenu.info = _O?
MainMenu.info.update = Poszukaj _aktualizacji \u2026
MainMenu.info.about = O _JAG3D \u2026
MainMenu.info.help = _Dokumentacja Online\u2026 
 
MainMenu.import.point.fix  = Punkt _referencyjny
MainMenu.import.point.stoch = Punkt _stochastyczny
MainMenu.import.point.datum = Punkt _odniesienia
MainMenu.import.point.new  = _Nowy punkt
 
SnapDistanceDialog.title  = Punkty przystaj\u0105ce 
SnapDistanceDialog.snapdist = Wykrywanie punkt\u00f3w zbie\u017cnych odleg\u0142o\u015b\u0107[m]
SnapDistanceDialog.start  = Szukaj
SnapDistanceDialog.abort  = Przerwij
SnapDistanceDialog.table.header  = Nr Punktu A, Nr Punktu B, <html>|d<small>AB</small>|</html>
SnapDistanceDialog.msg.abortBody = Podczas obliczania przerwanie nie jest mo\u017cliwe - Prosz\u0118 czeka\u0107.
SnapDistanceDialog.msg.abortTitle = Wykonuj\u0119 obliczenia
SnapDistanceDialog.msg.congruentBody = Wykryte %d punkty s\u0105 sp\u00f3jne.
SnapDistanceDialog.msg.congruentTitle = Punkty przystaj\u0105ce
 
ProjectionSettingPane.title = Projekcja / Redukcja
ProjectionSettingPane.save = Zapisz
ProjectionSettingPane.abort = Przerwij
 
NeighbourhoodAdjustmentSettingPane.title = Wada dyslokacji
NeighbourhoodAdjustmentSettingPane.save = Zapisz
NeighbourhoodAdjustmentSettingPane.abort = Przerwij
 
TestStatisticDialog.title  = Wybor techniki anal Iz
TestStatisticDialog.sidak  = Korekta \u0160id\u00E1k 
TestStatisticDialog.bmethod = Metoda B Baardy
TestStatisticDialog.unadjusted = Bez dostosowania
TestStatisticDialog.alpha   = Warto\u015b\u0107 prawdopodobie\u0144stwa \u03b1[%]
TestStatisticDialog.beta    = Moc testu (1-\u03b2)[%]
TestStatisticDialog.individual = Dostosowanie w.r.t. Hipotezy indywidualne
TestStatisticDialog.global   = Dostosowanie w.r.t. Hipotezy globalne 
 
TableRowSchemePane.title = System sto\u0142owy
TableRowSchemePane.save = Zapisz
TableRowSchemePane.abort = Przerwij
 
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.title = Warto\u015bci przybli\u017cone (tylko biegunowe)
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.adjust = Ustaw kompensacj\u0119
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.abort = Przerwij
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.newPointsOnly   = Szacuj tylko nowe punkty
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.newAndDatumPoints = Szacuj nowe punkty i punkty odniesienia
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.robustLimit    = U\u017cyj zdefiniowane przez u\u017cytkownika solidne warto\u015bci brzegowe
 
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.bar = Prosz\u0118 czeka\u0107\u2026
 
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.err.title = Korekta nie udana
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.err.body = B\u0142\u0105d, przybli\u017cone warto\u015bci nie zosta\u0142y obliczone \n1D-podzbiory: %d \N2D-podzbiory: %d
 
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.msg.title = Warto\u015bci przybli\u017cone
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.msg.body = Zako\u0144czono dostosowanie. \N %d\u017ale zawarunkowane punkt(y). \N %s\n %d nie oszacowano punktu(y). \N %s
 
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.msg.bodySuccessful = Zako\u0144czono dostosowanie. \u017ale nie zawarunkowane punkt(y), \lub nie oszacowano wykryty punktu(y) .
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.msg.bodyCondition = Zako\u0144czono dostosowanie. \N%d \u017ale zawarunkowane punkt(y).
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.msg.bodyFailure  = Zako\u0144czona dostosowanie. \N%d nie oszacowano punkt(y).
 
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.msg.abortBody = Podczas obliczania przerwanie nie jest mo\u017cliwe - Prosz\u0118 czeka\u0107.
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.msg.abortTitle = Prosz\u0118 czeka\u0107 - Trwa wyznaczanie
 
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.err.status1 = Nieoczekiwany b\u0142\u0105d!
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.err.status-1 = Obliczenia przerwane przez u\u017cytkownika!
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.err.status-2 = B\u0142\u0105d, r\u00f3wnanie normalne nie mo\u017ce zosta\u0107 zainicjowane!
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.err.status-3 = B\u0142\u0105d, ocena nie powiod\u0142o si\u0118!
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.err.status-4 = B\u0142\u0105d, brak dost\u0118pnej pami\u0118ci do wykonania oblicze\u0144!
 
DataTable.deleteRow       = Usu\u0144 wybrane wiersze
DataTable.moveToFixPointGroup  = Poruszanie si\u0118 odwo\u0142ywa\u0107 grup\u0118 punkt\u00f3w
DataTable.moveToStochPointGroup = Przenie\u015b do zbioru punkt\u00f3w stochastycznych
DataTable.moveToDatumPointGroup = Przenie\u015b do zbioru punkt\u00f3w odniesienia
DataTable.moveToNewPointGroup  = Przenie\u015b do zbioru nowych punkt\u00f3w
DataTable.moveToNewObsGroup   = Przej\u015bcie do nowego zbioru obserwacji
DataTable.moveToNewDefoGroup  = Przej\u015bcie do nowego zbioru analizy deformacji
 
SettingTabbedPane.settingsTabArray = USTAWIENIA, WYNIKI, SZKIC
CaptionMapLayer.legend       = LEGENDA
 
TableRowSchemePane.scheme0 = Nie u\u017cywaj schematu wiersza tabeli
TableRowSchemePane.scheme1 = Znacznik odstaj\u0105cych 
TableRowSchemePane.scheme2 = Wizualizacja redundancji r
TableRowSchemePane.scheme3 = Poka\u017c wp\u0142yw wzgl\u0119dne po\u0142o\u017cenie punktu PE
TableRowSchemePane.scheme4 = <html> Zaznacz niepewno\u015b\u0107 punkt\u00f3w \u03c3<small>m</small></html>
TableRowSchemePane.scheme5 = <html> Ocena statystyki badania T <small>prio</small>(\u03B1)</html>
 
TableRowSchemePane.schemeParameterNameArray2 = <html> Dolna granica (0&le;r<sub>l</sub>)</html>, <html> G\u00f3rna granica (r<sub>u</ sub>&le;1)</html >
TableRowSchemePane.schemeParameterNameArray3 = <html> Dolna granica (0&le;EP<sub>l</sub>)</html>, <html> G\u00f3rna granica (EP <sub>U</sub>&lt;&INFIN;)</html>
TableRowSchemePane.schemeParameterNameArray4 = <html> Dolna granica (0&le;\u03c3<sub>l</sub>)</html>, <html> G\u00f3rna granica (\u03c3<sub>U</sub>&lt;&INFIN;)</html>
TableRowSchemePane.schemeParameterNameArray5 = <html> Dolna granica (0&lt;\u03B1<sub>l</sub>)</html>, <html> G\u00f3rna granica (\u03B1<sub>U</sub>&lt;100%)</html>
 
NeighbourhoodAdjustmentSettingPane.scheme0 = Nie u\u017cywaj b\u0142\u0119d\u00f3w systemu dyslokacji
NeighbourhoodAdjustmentSettingPane.scheme1 = Metoda wagowania odleg\u0142o\u015bci
NeighbourhoodAdjustmentSettingPane.scheme2 = Metoda Interpolacji Wielokwadratowej 
NeighbourhoodAdjustmentSettingPane.scheme3 = Metoda wagowania odleg\u0142o\u015bci\u0105 i k\u0105tem sektora 
NeighbourhoodAdjustmentSettingPane.scheme4 = Bliskie s\u0105siadztwo (Tylko wsp\u00f3\u0142rz\u0119dne X, Y, bez ekstrapolacji)
 
SettingsPane.exportCoVar         = Eksport macierzy wariancji-kowariancji do katalogu obiektu
SettingsPane.automatedVarianceEstimation = Automatyczne bie\u017c pod uwag\u0119 warto\u015b\u0107 estymacji wariancji 
 
NeighbourhoodAdjustmentSettingPane.schemeParameterNameArray1 = Odleg\u0142o\u015b\u0107 wa\u017cona wyk\u0142adnikiem k, \u0141\u0105czne wyg\u0142adzanie warto\u015bci zbioru m
NeighbourhoodAdjustmentSettingPane.schemeParameterNameArray2 = Odleg\u0142o\u015b\u0107 wa\u017cona wyk\u0142adnikiem k, \u0141\u0105czne wyg\u0142adzanie warto\u015bci zbioru m
NeighbourhoodAdjustmentSettingPane.schemeParameterNameArray3 = Wyk\u0142adnik [licznik] a, Wyk\u0142adnik [mianownik] b
 
CaptionMapLayer.legendPointType1 = Punkt referencyjny
CaptionMapLayer.legendPointType2 = Punkt losowy
CaptionMapLayer.legendPointType3 = Punkt odniesienia
CaptionMapLayer.legendPointType4 = Nowy punkt
 
CaptionMapLayer.legendObs1 = Niwelacja
CaptionMapLayer.legendObs2 = Kierunek
CaptionMapLayer.legendObs3 = Odleg\u0142o\u015b\u0107 2D/3D
CaptionMapLayer.legendObs5 = K\u0105t pionowy
 
TableTreeTransferHandler.err.moveDataTitle = Przeci\u0105gnij \u0026 Spadek b\u0142\u0105d
TableTreeTransferHandler.err.moveDataBody = B\u0142\u0105d, zestaw danych nie mo\u017cna przeniesiony do innej kolekcji!
 
ProjectionSettingPane.noReduction = Bez redukcji w kartezja\u0144skim uk\u0142adzie wsp\u00f3\u0142rz\u0118dnych
ProjectionSettingPane.2DReduction = Redukcja 2D projekcji 2D (obejmuje tylko odleg\u0142o\u015b\u0107 i kierunek)
ProjectionSettingPane.3DReduction = Redukcja geometryczna 3D (model sfery, tylko dla sieci przestrzennych)
 
ProjectionSettingPane.directionReduction = Redukcje bezpo\u015brednie
ProjectionSettingPane.heightReduction  = Zmniejszenie wysoko\u015bci z Hm powy\u017cej wysoko\u015bci referencyjnej
ProjectionSettingPane.gkReduction    = Redukcja Gau\u00DFa-Kr\u00fcgera 
ProjectionSettingPane.utmReduction    = Redukcja UTM
 
ProjectionSettingPane.heightReferencePoint = Wysoko\u015b\u0107 odniesienia H0 punktu odniesienia P0
ProjectionSettingPane.useMassCentre    = U\u017cyj masa Centrum jako punkt odniesienia P0
ProjectionSettingPane.individualMassCentre = Zestaw zdefiniowany przez u\u017cytkownika punkt odniesienia P0
 
FormatGrabber.title   = FormatGrabber - Format importu u\u017cytkownika 
FormatGrabber.preview  = Podgl\u0105d
FormatGrabber.abbr.id  = ID
FormatGrabber.abbr.value = Warto\u015b\u0107
FormatGrabber.abbr.inst = <html>Src<sub>ID</sub></html>
FormatGrabber.abbr.refl = <html>Trg<sub>ID</sub></html>
FormatGrabber.abbr.code = Kody
FormatGrabber.abbr.x = X
FormatGrabber.abbr.y = Y
FormatGrabber.abbr.z = H
FormatGrabber.abbr.ih = ih
FormatGrabber.abbr.th = th
FormatGrabber.abbr.sigma = \u03C3
 
FormatGrabber.seperator.border  = Separator
FormatGrabber.seperator.user   = U\u017cytkownika
FormatGrabber.seperator.comma   = Przecinek
FormatGrabber.seperator.semicolon = \u015arednik
FormatGrabber.seperator.blank   = Pusty
FormatGrabber.seperator.tabulator = Tabulator
 
FormatGrabber.quote.border = Kwalifikator
FormatGrabber.quote.none  = Brak
 
FormatGrabber.decimalsymbol.border = Symbol dziesi\u0118tny 
FormatGrabber.decimalsymbol.dot  = Kropka
FormatGrabber.decimalsymbol.comma = Przecinek
FormatGrabber.quote.none = none
FormatGrabber.quote.singlequote = '
FormatGrabber.quote.doublequote = "
 
FormatGrabber.csvmode = Format CSV
 
ProjectionSettingPane.yReferencePoint = Y0:
ProjectionSettingPane.xReferencePoint = X0:
ProjectionSettingPane.zReferencePoint = H0:
 
SketchSplitPane.exportSketch = Wyeksportowa\u0107 Szkic
SketchSplitPane.imagebackground.title = T\u0142o
SketchSplitPane.transparentImage   = Przezroczysty
SketchSplitPane.intransparentImage  = Nieprzejrzyste
 
AvarageDialog.title  = Oznacza\u0107
AvarageDialog.average = Ok
AvarageDialog.abort  = Przerwij
AvarageDialog.threshold = Limit
AvarageDialog.threshold.levelling  = Niwelacja [m]
AvarageDialog.threshold.direction  = Kierunek [gon]
AvarageDialog.threshold.distance  = Odleg\u0142o\u015b\u0107 2D/3D [m]
AvarageDialog.threshold.zenithangle = K\u0105t pionowy [gon]
AvarageDialog.threshold.gnss    = GNSS [m]
AvarageDialog.filter.observation1  = Niwelacja
AvarageDialog.filter.observation2  = Kierunek
AvarageDialog.filter.observation3  = Odleg\u0142o\u015b\u0107 pozioma
AvarageDialog.filter.observation4  = Odleg\u0142o\u015b\u0107 sko\u015bna
AvarageDialog.filter.observation5  = K\u0105t pionowy
AvarageDialog.msg.abortBody = Podczas obliczania przerwanie nie jest mo\u017cliwe - Prosz\u0118 czeka\u0107.
AvarageDialog.msg.abortTitle = Wykonuj\u0119 obliczenia
AvarageDialog.err.averageDeterminationBody = B\u0142\u0105d okre\u015blenie przeci\u0118tnej nie powiod\u0142o si\u0118!
AvarageDialog.err.averageDeterminationTitle = B\u0142\u0105d
i18n/jag3d_pl.properties.txt · Zuletzt geändert: 28.03.2016 15:05 von Michael Loesler